Μεθοδολογία της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιείται σε 3 κύριες φάσεις  με την εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων και στηρίζεται στα μοντέλα πολιτισμικής προσαρμογής των (Domenech Rodriguez, Baumann, & Schwartz, 2011) και του Centre of Disease Control and Prevention (McKleroy et al., 2006)

Α΄φάση «Ανίχνευση αναγκών και αναζήτηση εργαλείων»:

Η συγκεκριμένη φάση έχει ολοκληρωθεί.  Η ερευνητική ομάδα στην Α’ φάση του έργου πραγματοποίησε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τα διαθέσιμα εργαλεία εκπαίδευσης Εγγραμματοσύνης Υγείας (ΕΥ) για επαγγελματίες υγείας.

Στη συνέχεια, τον Δεκέμβριο 2020, πραγματοποιήθηκαν δύο ομάδες εστίασης με  αριθμό συμμετεχόντων 7 επαγγελματίες υγείας και 5 ηλικιωμένα άτομα χρήστες υπηρεσιών υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών (κέντρα υγείας, ΚΗΦΗ, ΚΕ.ΚΟΙ.ΦΑ.ΠΗ, Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι).
Οι ομάδες εστίασης στόχευαν στη συζήτηση των εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών υγείας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα ευπαθή ηλικιωμένα άτομα όταν απευθύνονται στο σύστημα υγείας και επικοινωνούν με επαγγελματίες υγείας.

 

Β’ φάση «Δημιουργία εργαλειοθήκης ανίχνευσης και ενίσχυσης της ΕΥ»:

Η β’ φάση της έρευνας έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ερευνητική ομάδα προχώρησε στην επιλογή της εργαλειοθήκης Health Literacy Universal Precautions Toolkit, second edition για προσαρμογή στα ελληνικά και αφού εξασφαλίστηκε η άδεια από τον αρμόδιο φορέα (Agency of Health Research and Quality), πραγματοποιήθηκε η μετάφραση επιλεγμένων εργαλείων από επίσημο μεταφραστή.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε τον τεχνικό έλεγχο της μετάφρασης και συστάθηκε ομάδα ειδικών, για την προσαρμογή  της εργαλειοθήκης για την αναγνώριση και την ενίσχυση της ΕΥ των ευπαθών ηλικιωμένων από τους επαγγελματίες υγείας.

 

Γ’ φάση «Πιλοτική εφαρμογή της εργαλειοθήκης»:

Η τρίτη και τελευταία φάση της εργαλειοθήκης αφορά στη διενέργεια πιλοτικής εφαρμογής των προσαρμοσμένων εργαλείων.

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια, βασισμένα στη μεθοδολογία των Kripalani et al (2006) με σκοπό την εισαγωγή της έννοιας της ΕΥ, στρατηγικών επικοινωνίας και την παρουσίαση της εργαλειοθήκης.

Συνολικά, 128 επαγγελματίες δήλωσαν συμμετοχή και 82 ολοκλήρωσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Μία μικρή ομάδα 30 επαγγελματιών συνέχισαν με την εφαρμογή επιλεγμένων εργαλείων στην  καθημερινή κλινική πρακτική τους.

Για τους σκοπούς του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχει δημιουργηθεί αντίστοιχο φυλλάδιο, το οποίο και έχει ήδη διανεμηθεί σε ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ και την υπηρεσία Βοήθεια στο Σπίτι του Νομού Ηρακλείου.